مانیفست

«بی‌شماران» زیست‌سیاست سرزنده و جاری و «جنبش واقعی برای ویران‌کردن وضعیت موجود چیزها است»[۱]: اعتراض علیه نئولیبرالیسم به معنای خاص

ادامه مطلب