اندیشهسیاست

مانیفست

«بی‎شماران» زیست‎سیاست سرزنده و جاری و «جنبش واقعی برای ویران‎کردن وضعیت موجود چیزها است»[1]: اعتراض علیه نئولیبرالیسم به معنای خاص و سرمایه‎داری به معنای…