اندیشه

مفاهیم مشترک اسپینوزایی

تقریبن در اثری از اسپینوزا نیست که آثار به کارگیری مفاهیم مشترک مشهود نباشد. از نخستین رساله‌اش گرفته تا آخرین نامه‌هایش، آنجا که بحث…
اندیشه

خوانش اگزیستانسیال یاسپرس از عیسای مسیح

در این مقاله برآنیم تا به خوانش اگزیستانسیال کارل یاسپرس از زندگی و مرگ و پیام عیسای مسیح نقب بزنیم.
اندیشه

طبیعت تأثرات

اسپینوزا معتقد است که تأثرات ما، چیزهایی چون عشق و نفرت و حسادت و آز و دلسوزی، همانند سایر اشیای جزئی، از ضرورت طبیعت…
اندیشه

دیالکتیک بنیامینی و لحظه‌ی خیرگی فرشته‌ی تاریخ

زندگی فکری بنیامین را به سه دوره تقسیم کرده‌اند. دوره‌یی که به شدت تحت تأثیر الاهیات یهودی بود و با گرشام شولم عارف ـ…