اندیشه

خوانش اگزیستانسیال یاسپرس از عیسای مسیح

در این مقاله برآنیم تا به خوانش اگزیستانسیال کارل یاسپرس از زندگی و مرگ و پیام عیسای مسیح نقب بزنیم.
اندیشه

طبیعت تأثرات

اسپینوزا معتقد است که تأثرات ما، چیزهایی چون عشق و نفرت و حسادت و آز و دلسوزی، همانند سایر اشیای جزئی، از ضرورت طبیعت…
اندیشه

دیالکتیک بنیامینی و لحظه‌ی خیرگی فرشته‌ی تاریخ

زندگی فکری بنیامین را به سه دوره تقسیم کرده‌اند. دوره‌یی که به شدت تحت تأثیر الاهیات یهودی بود و با گرشام شولم عارف ـ…
ادبیاتجامعه

شمع‌افروزی به پیشواز مرگ خویشتن

هوا تاریک است و بوی بدی دماغ را می‌آزارد و صدایی از بلندگوهای دستفروشان پل سوخته به گوش می‌رسد. روی پل، زیر پل و…