طبیعت تأثرات

اسپینوزا معتقد است که تأثرات ما، چیزهایی چون عشق و نفرت و حسادت و آز و دلسوزی، همانند سایر اشیای جزئی، از ضرورت طبیعت پیروی می‌کنند. پس اسپینوزا این تأثرات را هم همچون خط و شکل و حرکت در ریاضی قابل توضیح و تبیین می‌داند. تأثرات به طور کل، به دو دسته‌ی تأثرات فعال و تأثرات منفعل تقسیم می‌شوند. اگر علت یک تأثر درونی باشد ـ یعنی مرتبط به طبیعت بشر باشد و بنابراین از تصورات تام ما ناشی شده باشد ـ آن را فعال می‌نامیم. اما اگر علت تأثر بیرونی باشد ـ یعنی مرتبط به طبیعت خارجی باشد و بنابراین از تصورات ناقص ما ناشی شده باشد ـ آن را منفعل می‌نامیم. به هر حال، تأثر چه از نیروی فعال و چه از نیروی منفعل ما ناشی شده باشد، سبب کاهش یا افزایش کوناتوس (قدرت پایداری در هستی) ما می‌شود. ما همانند هر موجود دیگری در حال کوشش برای پایداری در هستی هستیم. کوناتوسی که صرفن به نفس مربوط باشد اراده نامیده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.