مانیفست جنبش مستقل زنان افغانستان

این متن چکیده‌یی از ایده‌ها و اندیشه‌ها‌ی مبارزات مستقلانه‌ی زنان افغانستان در یک سده‌ی گذشته برای تحقق برابری، آزادی و عدالت جنسیتی است. آنچه در پی می‌خوانید، مانیفست جنبش مستقل زنان افغانستان در آغاز سده‌ی ۱۴۰۰ هجری خورشیدی است؛ رهیافتی که می‌تواند نقشه‌ی ‌راه ما در رهیدن از یوغ سنت، خشونت و سرکوب باشد. این متن، مجالی چند برای اندیشیدن و شناختن خاستگاه انسانیِ زنانی‌ست که در راه آزاد‌ی و برابری، متعهدانه و آگاهانه عصیان کردند؛ زنانی که با چشم‌های باز و سرودست‌های شوریده و سبز، چشم در برابر بنیان‌های ستم دوخته و ایستاده‌‌اند؛ زنانی که هرچند ردی از اندیشه و اعمال آنان در تاریخ رسمی نیست، اما همواره الهام‌بخش دیگر زنان بودند؛ آنانی که در قلمرو جبر، بذر اختیار و اراده کاشتند، و مومنانه و آگاهانه برای تحقق جهانی بهتر و روشن‌تر تا پای جان ایستادند.

بی‌شماران

ما بخشی از بی‌شمارانی هستیم که برای ممکن‌کردنِ جهان دیگری می‌جنگند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.