دیالکتیک بنیامینی و لحظه‌ی خیرگی فرشته‌ی تاریخ

زندگی فکری بنیامین را به سه دوره تقسیم کرده‌اند. دوره‌یی که به شدت تحت تأثیر الاهیات یهودی بود و با گرشام شولم عارف ـ فیلسوف یهودی رابطه‌ی بسیار نزدیکی داشت. دوره‌یی که سخت متأثر از نگرش‌های مارکسیستی برتولت برشت بود و دوره‌ی پایانی زندگی‌اش که سراسر در همکاری با مکتب فرانکفورت و شخص آدورنو گذشت. آن دو ساحتی که در هر سه دوره‌ی زندگی فکری بنیامین، نه‌تنها موجود بود که هر چه از عمر بنیامین می‌گذشت، گسترده‌تر هم می‌شد، معرفت تاریخی و الاهیات است. کمتر قطعه‌ای از بنیامین می‌توان یافت که بر آن نسیم ماتریالیسم تاریخی و الاهیات سیاسی نوزیده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.